Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2024: Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững

Thứ ba - 14/05/2024 10:27
Sáng ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” và các văn bản của Đảng.
anh-chuyen-de-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng quán triệt đến hội nghị nội dung chuyên đề năm 2024. Ảnh: N.Đ

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 là dịp để Quảng Nam tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống văn hóa, sức mạnh của con người xứ Quảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển của Quảng Nam.

Nhận diện hạn chế

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng quán triệt đến hội nghị nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Với chuyên đề được quán triệt tại hội nghị lần này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh: Kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trong sự nghiệp cách mạng, Tỉnh ủy đã đề ra các chủ trương, định hướng trọng tâm; ban hành nhiều đề án, chính sách về văn hóa, con người triển khai thực hiện có hiệu quả.

Nhờ đó, sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật như: Xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới. Tập trung đầu tư xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa gắn với hội nhập quốc tế về văn hóa…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận dụng, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có những hạn chế, tồn tại.

Liên quan đến xây dựng văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh, theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là tình trạng một số cán bộ, đảng viên không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đã vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực phải xử lý hình sự. Ý thức trách nhiệm thực thi công vụ; vai trò tham mưu, đề xuất của người đứng đầu và cán bộ, công chức ở một số đơn vị chưa cao.

Một vài nơi vẫn còn tình trạng không sát công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc chưa tốt. Một số cơ quan chưa bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

“Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, xuất hiện biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

Tập trung xây dựng văn hóa công vụ

anh-chuyen-fe-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: N.Đ

Để làm rõ hơn nhận định này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã phân tích về thực trạng, biểu hiện, nguyên nhân, tác hại, hậu quả của tình trạng “né tránh, đùn đẩy trách nhiệm” xuất hiện trong cán bộ, đảng viên đối với sự phát triển của tỉnh.

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, tình trạng này đang là một trở lực lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; dẫn đến hiệu quả công việc thấp, lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển. Làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, công việc bị đình trệ, người dân và doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và sự phát triển của tỉnh…

Với chuyên đề năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

anh-chuyen-de-4.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: N.Đ

Trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Đảng và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam; nâng cao lòng tự hào về bản sắc văn hóa xứ Quảng; khơi dậy khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung xây dựng văn hóa công vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định: Quảng Nam xác định xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị chính là xây dựng nền văn hóa công vụ. Cùng với đó, tập trung khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

“Mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để chi ủy, chi bộ kiểm tra, giám sát, làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Không đưa vào quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ, công chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm...” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã quán triệt đến đại biểu các văn bản của Đảng và chương trình, kế hoạch cụ thể hóa của Tỉnh ủy (khóa XXII).

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, những nội dung được quán triệt tại hội nghị rất quan trọng, có tác động lớn đến đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, mỗi địa phương, cần được cán bộ, đảng viên nhận thức và tham gia thực hiện hiểu quả.
Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai hiệu quả những thông tin, quán triệt các kết luận của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, vừa được quán triệt trong trong hội nghị lần này đến cán bộ, đảng viên ở cơ sở, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm được những vấn đề cơ bản có liên quan, có nhận thức đầy đủ về các nội dung. Từ đó phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai thực hiện, nhất là người đứng đầu các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của Đảng bộ tỉnh, đưa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống.

Đề nghị các cấp ủy đảng từ tỉnh đến chi bộ, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề năm 2024 cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đưa nội dung chuyên đề năm 2024 vào chương trình công tác, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, cơ quan, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2024).

Trong đó, tập trung nhấn mạnh vào xây dựng văn hóa công vụ, việc rà soát, kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện cụ thể về tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, không làm đúng, làm đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời đề ra những giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; thực hiện đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương và rèn luyện phấn đấu năm 2024 gắn với cam kết chống cho được biểu hiện sợ trách nhiệm một cụ thể, thực chất; tránh tình trạng chung chung, hình thức và sao chép lẫn nhau...

Tác giả bài viết: NGUYÊN ĐOAN

Nguồn tin: baoquangnam.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây